Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Travel Paradise LLC

 1. Úvodní podmínky

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP") cestovní kanceláře Travel Paradise LLC upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společnosti Travel Paradise LLC, se sídlem v Casper, Wyoming. S platnou licencí vydanou Secretary of State, 2020 Carey Avenue, Suite 700, Cheyenne, Wyoming 82002-0020 (dále jen „CK“) a zákazníka na základě smlouvy o zájezdu uzavřené mezi „CK" a zákazníkem.

  2. Účastníky smluvního vztahu jsou „CK" a zákazník, kdy zákazníkem může být fyzická nebo právnická osoba.

  3. Smluvní vztah mezi „CK" a zákazníkem vzniká na základě uzavření písemné smlouvy o zájezdu, kdy jsou vymezené smluvní strany, vymezení zájezdu a jeho souhrnné ceny.

  4. Podpisem smlouvy zákazník potvrzuje, že se seznámil s obsahem smlouvy a „OP", se kterými souhlasí.

  5. Podpisem smlouvy se „CK" zavazuje poskytnout zákazníkovi služby v rozsahu a kvalitě podle uzavřené smlouvy a „OP" a zákazník se zavazuje zaplatit smluvenou cenu a dodržovat povinnosti stanovené smlouvou a těmito „OP".

 2. Platební podmínky a cena

  1. Cenou zájezdu se rozumí kompletní cena uvedena ve smlouvě o zájezdu, která v sobě zahrnuje služby jako především dopravu, ubytování, program zájezdu a PHM.

  2. Informace potřebné k provedení úhrady celé ceny zájezdu nebo služby jsou zákazníkovi sděleny písemně, a to poštou nebo elektronicky na jim určený e-mail.

  3. „CK" má plné právo na zaplacení ceny zájezdu zákazníkem před jeho zahájením.

  4. Z důvodu vysokého růstu USD vůči české koruně je „CK“ oprávněna navýšit cenu zájezdu, nejvýše o 7 % z ceny zájezdu.

  5. „CK“ je oprávněna vyžadovat zálohu ve výši až 70% z dané ceny zájezdu, doplatek je zákazník povinen doplatit 30 dnů před zahájením zájezdu. Jestliže dojde k uzavření smlouvy o zájezdu v kratší době než 30 dnů před zájezdem, je zákazník povinen zaplatit 100% z ceny zájezdu. Platba se považuje za provedenou v momentě zaplacení platby v hotovosti oprávněné osobě nebo v momentě připsání platby na účet „CK".

  6. Cena zájezdu vždy zahrnuje cenu vstupních formalit.

  7. V případech, kdy není cena zájezdu uhrazena v plné výši do 5 dnů před zahájením zájezdu, je „CK" oprávněna zájezd zrušit a odstoupit od smlouvy o zájezdu.

 3. Práva a povinnosti TraveltoUSA

  1. „CK" má povinnost:

   1. Poskytnout zákazníkovi služby sjednané dle smlouvy o zájezdu.

   2. Pravdivě zákazníka informovat o skutečnostech týkajících se poskytovaných služeb.

 4. Práva a povinnosti zákazníka

  1. Zákazník má právo:

   1. Na poskytnutí kvalitních služeb na základě smlouvy o zájezdu, a to pouze za předpokladu, že uhradil cenu v plném rozsahu.

   2. Na poskytnutí dodatečných informací týkající se zájezdu.

   3. Na seznámení s případnými změnami ceny zájezdu nebo služeb.

   4. Odstoupení od smlouvy dle části 6. (Odstoupení od smlouvy, zrušení zájezdu) těchto „OP".

   5. Reklamovat služby dle části 7. (Odpovědnost za škodu, reklamace) těchto „OP".

   6. Na ochranu osobních dat, které zákazník uvádí ve smlouvě o zájezdu.

 

  1. K povinnostem zákazníka patří především

   1. Uhradit cenu zájezdu nebo poskytovaných služeb v celém rozsahu dle těchto „OP".

   2. Poskytnout „CK" součinnost, úplným a pravdivým vyplněním údajů ve smlouvě o zájezdu nebo objednávce služeb a sdělit „CK" změny těchto údajů.

   3. Nahlásit účast cizích státních příslušníků na zájezdu.

   4. Obstarat si cestovní doklad a dbát o to, aby byl tento doklad platný po celou dobu zájezdu ve všech tranzitních i cílových státech. „CK" nenese žádnou zodpovědnost za možné škody, neplatnosti nebo neudělení víz cílového státu. Zákazník je povinen vycestovat s doklady potřebnými pro vstup do jednotlivých zemí, jako jsou např. předepsané očkování, doklad o zdravotní způsobilosti a jiné.

   5. U osob mladších 15 let zajistit doprovod dospělé osoby v průběhu trvání zájezdu, stejně zajistit dohled a doprovod s potřebnou zdravotní péčí u osob, jejíchž zdravotní stav to vyžaduje. U osob mladších 18 let zajistit souhlas zákonného zástupce.

   6. Uhradit jakékoliv platby dle smlouvy o zájezdu a „OP".

   7. Jednat dle pokynů „CK" a jejich zástupců, dodržovat program zájezdu. Nejednat tak, aby nedošlo k ohrožení, poškození nebo i omezení ostatních účastníků zájezdu. Nejednat tak, aby bylo poškozeno nebo ohrozeno dobré jméno „CK".

   8. Zaplatit škodu, kterou zákazník způsobil svým jednáním v ubytovacím zařízení, dopravním prostředku a v jiných zařízeních, při čerpaní sjednaných služeb.

   9. Převzít od „CK" podklady a informace nezbytné pro čerpání sjednaných služeb.

  2. V případech, kdy zákazníkovi nebude povolen vstup do cílové země, na palubu letadla nebo jinak omezen zájezd z důvodů vadných dokladů, neplatných víz nebo dokumentu ESTA, či jestliže je ESTA odmítnut apod., tak nese za tuto skutečnosti plnou zodpovědnost zákazník, bez právního nároku na vrácení ceny zájezdu nebo jakoukoliv náhradu škody v důsledku této skutečnosti.

 1. Změny a rušení dohodnutých služeb

  1. Jestliže nastanou případy, které brání „CK" poskytnout sjednané služby, je poté povinna uskutečnit odpovídající změny sjednaných služeb. V případech, kdy dojde při změně smlouvy i ke změně ceny zájezdu, uvede „CK" v návrhu i novou cenu. Tyto změny je „CK" oznámit bez zbytečného odkladu.

  2. Nesouhlasí-li zákazník se změnou smlouvy, má právo odstoupit od smlouvy do 5 pracovních dnů. V případě, že zákazník v této lhůtě neodstoupí, má se za to, že se změnou smlouvy bez výhrad souhlasí.

  3. Při zájezdech, které jsou limitovány počtem zákazníků, je „CK" oprávněna zájezd kvůli nenaplněné kapacitě zrušit. V takových případech je „CK" oprávněna tuto skutečnost zákazníkovi oznámit nejpozději 25 dnů před zahájením zájezdu.

  4. „CK" si vyhrazuje provádět změny programu během poskytování sjednaných služeb, jestliže nelze z vážných důvodů dodržet dohodnutý program a sjednané služby. Jedná se o případy zásahu vyšší moci, rozhodnutí orgánů vyšší moci, omezení návštěv pamětihodností ve svátcích, dále v případech nutné změny dopravního prostředku, programu nebo trasy. V těchto případech je „CK" povinna zajistit náhradní plnění za sjednané služby ve stejné nebo vyšší kvalitě, po zajištění jsou další nároky zákazníka vůči „CK" vyloučeny.

  5. V případech změny rozsahu služeb na základě požadavku zákazníka nese zákazník náklady spojené s touto změnou v plném rozsahu.

 2. Odstoupení od smlouvy, zrušení zájezdu

  1. Zákazník může odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu. Pokud odstoupí pro nesouhlas se změnou smlouvy nebo zrušila-li „CK" zájezd z jiných důvodů než pro porušení povinnosti zákazníkem nabídne zákazníkovi náhradní zájezd.

  2. Není-li důvodem pro odstoupení zákazníka porušení povinnosti „CK" stanovené smlouvou nebo občanským zákoníkem nebo v případech kdy odstoupí „CK" od smlouvy před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, má zákazník povinnost uhradit  „CK" odstupné ve výši stanovené ve smlouvě. V těchto případech  má„CK"  povinnost zákazníkovi vrátit vše, co od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu, zároveň má „CK" právo naúčtovat zákazníkovi jednostranné odstupné ve výši skutečně vzniklých nákladů.

  3. Pokud nezačne zákazník v termínu uvedeném ve smlouvě odebírat sjednané služby nebo vinou svou nebo cizí tyto služby zamešká, má „CK" nárok na úhradu vzniklé ztráty, případně nárok na úhradu ceny všech sjednaných služeb.

  4. Účinnost odstoupení od smlouvy nastává dnem prokazatelného doručení písemného oznámení na e-mailovou adresu „CK", případně na kontaktní adresu.

  5. Pokud dojde k porušení povinností zákazníkem a „CK" odstoupí od smlouvy, tak zákazník nemá právo na vrácení poměrné části ceny zájezdu nebo služeb.

 3. Odpovědnost za škodu, reklamace

  1. „CK" neodpovídá za úroveň služeb, které si zákazník objedná na místě od cizích poskytovatelů služeb ani za škody a újmy způsobené v této souvislosti. Zákazník má povinnost poskytnout spolupráci k vyřízení reklamace.

  2. Jestliže má zájezd vadu, je zákazník oprávněn písemně vytknout ji „CK" s nárokem na slevu z ceny zájezdu v přiměřeném rozsahu a trvání vady. Zákazník má povinnost veškeré své výhrady neprodleně sdělit v místě jejich vzniku a to odpovědné osobě, aby byla sjednána náprava na místě.

  3. Pokud nemůže být náhrada sjednána na místě vzniku nebo nebude-li sjednána dostatečná náprava, má zákazník právo uplatnit reklamaci u „CK"písemně, nejpozději však do 15 dnů od ukončení zájezdu. Po skončení této lhůty může zákazník uplatňovat reklamaci pouze tehdy, jestliže k nedodržení této lhůty došlo bez jeho zavinění, nejpozději však do 30 dnů po ukončení zájezdu.

  4. "CK" nenese žádnou zodpovědnost za škody plynoucí ze změn sjednaných služeb, včetně zrušení zájezdu nebo poskytované služby, pokud k těmto změnám došlo zaviněním zákazníka (vědomé nečerpání služeb, nerespektování pokynů průvodce nebo zákonů a pokynů daného státu, ubytovacího zařízení atd.) nebo zaviněním třetí osoby i z důvodu vyšší moci, tj. z příčin neodvratitelných událostí, kterým „CK" nemohla jakýmkoli způsobem zabránit.

  5. Dále „CK" nenese žádnou zodpovědnost za zpoždění, přesměrování i zrušení letů nebo ztrátu zavazadel i jiné problémy s leteckou přepravou. Nedostaví-li se zákazník k odletu nebo zamešká let, nárokuje si „CK" právo na plnou úhradu ceny zájezdu nebo sjednaných služeb. Zákazník si veškeré reklamace vyřizuje u dopravce.

  6. U sjednaných služeb, jejichž součástí je ubytování v zahraničí, jsou první a poslední den určeny k dopravě a transferům, nejsou tudíž považovány za dny plnohodnotného pobytu, nelze tudíž reklamovat zkrácení pobytu.

 4. Pojištění

  1. Zákazníkovi se doporučuje uzavřít cestovní pojištění prostřednictvím „CK". Zákazník bere na vědomí, že pokud nevyužije doporučení uzavřít pojištění prostřednictvím „CK", není „CK" cokoli nepojištěnému zákazníkovi při pojistné události poskytnout a zákazník si nese sám všechna rizika s tím související.

  2. Pojistná smlouva vzniká mezi pojišťovnou a zákazníkem. V případě vzniku pojistné události „CK" nehradí poplatky za lékařské ošetření a podobně.

  3. Cena zájezdu zahrnuje pojištění General Liability Insurance, které je komplexním pojištěním  „CK".

 5. Další podmínky

  1. Komunikace se zákazníkem probíhá pomocí uvedené e-mailové adresy.

  2. Zákazník bere na vědomí, že ubytovací zařízení (dále jen „ubytovatel") si sami mohou určovat, kdy je možno se nastěhovat a kdy se naopak musí vystěhovat. Předčasný příjezd či pozdní příjezd neopravňují k delšímu pobytu.

  3. Zákazník je povinen se dle pokynů dostavit na stanovené místo nástupu na zájezd, a to ve stanovený čas. Dále má povinnost převzít od „CK" veškeré doklady spojené s poskytováním služeb.

  4. Osoba podepisující tuto smlouvu za zákazníka prohlašuje, že uspokojí dluhy zákazníka vzniklé ze smlouvy o zájezdu uzavřených podle této smlouvy (vč. bezdůvodného obohacování), jestliže je zákazník nesplní, přičemž uznání dluhu zákazníka je účinné i vůči ní. Toto ustanovení platí, je-li zákazníkem právnická osoba.

 6. Zpracování osobních údajů

  1. Zákazník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů uvedených ve smlouvě v souladu s platnou právní úpravou, včetně zpracování do elektronické databáze „CK" v souvislosti s poskytováním jejich služeb cestovního ruchu.

  2. „CK" se zavazuje ochraňovat osobní data klientů před jejich zneužitím.

  3. Podpisem smlouvy dává zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů.

  4. Zákazník může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

 7. Závěrečná ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny služby poskytované „CK". Zákazník svým podpisem smlouvy o zájezdu stvrzuje, že jsou mu tyto „OP" známy, rozumí jim a plně s nimi souhlasí.

  2. Tyto „OP" vstupují v platnost a účinnost dne 1.7.2017.